۱
۲
۳
۱
گزینه ها و توضیحات مربوط به سوال
۲
وضعیت هدف سازمان خود را در ۵ سال آینده با توجه به گزینه ها انتخاب کنید
۳
وضعیت فعلی سازمان خود را با توجه به گزینه ها انتخاب کنید