آموزش

خدمات آموزشی تحول دیجیتال در صنعت (صنعت۴.۰)

فرهنگ، استراتژی را به عنوان صبحانه می‌بلعد. این گفتار معروف پیتر دراکر است که در توصیف و اهمیت نقش فرهنگ در اجرای استراتژی است“.

واقعیت این است که فرهنگ نه تنها استراتژی بلکه هر برنامه تحول دیگری را که به مذاقش سازگار نباشد می‌بلعد و بدون توجه به آن تدوین استراتژی آب در هاونگ کوبیدن است.  این یعنی اینکه اگر در ظاهر پذیرفته باشید که تحول دیجیتال خوب است اما اگر در واقعیت و در سازمانتان آن را به صورت عملی اجرا نکنید و به عنوان یک فرهنگ سعی در شکل گیری آن در سازمان نداشته باشید، تحول دیجیتال شما محکوم به شکست است. استراتژی تحول دیجیتال خود را صبحانه فرهنگ سازمانی نکنید، استراتژی تحول دیجیتال خود را به گونه‌ای طراحی و اجرا کنید که به قول جودی فیلیپس استراتژی، فرهنگ را به صبحانه دعوت کند.

جهت شگل گیری فرهنگ تحول دیجیتال در شرکت لازم است بدانید فرهنگ ها دارای ویژگی متعددی هستند، یکی از بارزترین ویژگی آن، آموختنی بودن آن است و باید آموخته شود. براین اساس اگر قرار باشد استراتژی های تحول دیجیتال در شرکت به خوبی تدوین و به خوبی پیاده سازی شود، باید فرهنگ تحول دیجیتال قبل از هر چیزی در شرکت شکل بگیرد و یکی از راه های آنها آموزش است. براین اساس ما با برگزاری دوره‌های آموزشی در شرکت شما و خاص صنعت شما، شما را در شکل‌گیری فرهنگ تحول دیجیتال یاری خواهیم کرد.