وبینار تحول دیجیتال در صنعت(صنعت ۴.۰)

شنبه ۱۹ تیر ماه ۱۰-۱۲

برگزار شد