مطالعات

خدمات مطالعاتی تحول دیجیتال در صنعت (صنعت ۴.۰)

یکی دیگر از خدمات شرکت راهجویان صنعت پندار نوین نیلا، انجام مطالعات پژوهشی برای سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و خصولتی است. بسیاری از سازمان‌ها جهت سیاست‌گذاری برای سازمان‌های پایین دستی در حوزه تحول دیجیتال نیازمند بررسی و مطالعات وسیع در این حوزه هستند تا بتوانند این مهم را به خوبی انجام دهند.

یکی دیگر از این مطالعات، بررسی میزان سطح آمادگی شهرکهای صنعتی در حوزه صنعت ۴.۰ است. در این حوزه می‌توان واحدهای صنعتی شهرکهای صنعتی را از این حیث بررسی و گزارشاتی از سطح آمادگی آنها برای شرکت شهرکهای استانی ارائه نمود. این فعالیت برای هلدینگها که زیرمجموعه‌ای از شرکتهای مختلف را دارند نیز صادق است.