کتاب هدف صنعت۴.۰ است شامل بررسی تکنولوژی ها ، مفاهیم و ترند های مطرح در جهان در زمینه صنعت ۴.۰ هم اکنون در دسترس شماست.

در این کتاب ابتدا با مفاهیم انقلاب صنعتی چهارم آشنا می شود سپس با مرور تکنولوژی های روز به استقبال آشنایی با مفاهیم پیاده سازی آنها می روید.

تعداد صفحات ۱۲۳ و به زبان انگلیسی می باشد

دانلود فایل