چگونگی شکل گیری انقلاب صنعتی چهارم در صنایع

در جهان امروز، چالش های اقتصادی ناشی از تحولات فناورانه و اجتماعی باعث شده است شرکت های صنعتی، چابکی و پاسخ گویی خود را به منظور توانایی مدیریت کل زنجیره ارزش افزایش دهند. از این رو، شرکت ها نیازمند کمک فناوری های مجازی و فیزیکی هستند که همکاری و سازگاری سریع برای کسب و کار و عملیات خود را فراهم کنند. از این رو آشنایی با راهبردهای انقلاب صنعتی چهارم و چگونگی بهره گیری از آن، ابزاری برای پیشرفت صنایع مختلف خواهد بود. بدین منظور هدف از این مقاله معرفی انقلاب صنعتی چهارم، مزایا و تمایز آن با سایر انقلاب های پیشین و بیان نظرات و مصاحبه های انجام شده از مدیران شرکت هاست. لازم به ذکر است پیاده سازی این انقلاب نیازمند برنامه های گسترده ای در شرکت ها است که جز با حمایت مدیران ارشد شرکت ها و سرمایه گذاری تحقق نخواهد افت.


صنعت قرن بیست و کم، شامل مجموعه ای از نوآوری ها، پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، سامانه های سایبر فیزیکی (CPS)، ابزار و خدمات معرفی شده در فرآیند تولید می باشد که می توانند تأثیر به سزایی در رقابت داشته باشند.

انقلاب صنعتی چهارم در حال حاضر به ک شعار جهانی تبدیل شده است که ایده های آن می تواند در توسعه صنعت و سیاست های دیجیتال سازی مورد توجه قرار گیرد و در اولویت قراردادن آن منجر به بهبود قدرت رقابت کشور خواهد شد.

اصلاح مدل های موجود در صنایع تولیدی در شرایط رقابتی امروز و به دلیل کاهش مداوم مواد خام، افزایش هزینه انرژی و تغییرات جمعیتی به شدت ضروری می باشد.
نمایشگاه هانوفر در سال ۲۰۱۱ یک دوره جدید در صنعت آلمان را برگزار نمود که در این نمایشگاه برای اولین بار از ک پروژه علمی جدید، به نام انقلاب صنعتی چهارم ، رونمایی شد. که خروجی این پروژه در آینده، تولید محصولات هوشمند در کارخانجات هوشمند برای بازار جهانی خواهد بود. [۱]

به منظور درک بهتر مفهوم «انقلاب صنعتی چهارم»، لازم است در ابتدا مرور مختصری بر انقلاب های صنعتی پیشین داشته باشیم.

اولین انقلاب صنعتی بر پایه قدرت بخار و مکانیزاسیون در صنعت بنا شد. پایه و اساس انقلاب صنعتی دوم تولید برق و تولید انبوه است که در ادامه «اتوماسیون سخت » را به همراه آورد.

سومین انقلاب صنعتی بر اساس رایانه بود که «اتوماسیون انعطاف پذیر» پیامد آن بود. در نهایت انقلاب صنعتی چهارم نیز مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) آغاز شد که با سامانه های سایبرفیزیکی مرتبط می باشد. زمینه هایی مانند اتوماسیون، روبات ها ا دیجیتالی کردن همه چیز، مهم تلقی می شود و دوباره اینترنت نقش کلیدی ایفا می کند؛ به شکل اینترنت اشیاء (IoT) یا به جای اینترنت همه چیز (IoE). این به این دلیل است که بعضی اوقات تغییرات صنعت ۴.۰ (I4.0) را، کارخانه هوشمند و ا کارخانه ۴.۰ می نامند. این تعریف ادامه واژه «کارخانه دیجیتال» است که در سال های گذشته مورد استفاده قرار گرفته است.
لازم به ذکر است که لفظ «صنعت۴.۰ » به مفهوم انقلاب صنعتی چهارم می باشد.

بنابراین پایه اصلی صنعت ۴.۰ اتصال ماشین آلات، قطعات و سامانه های کاری می باشد که با ایجاد شبکه های هوشمند در طول کل زنجیره ارزش می توانند به صورت خود مختار کدیگر را کنترل نمایند.

, انقلاب صنعتی چهارم , یکپارچگی , داده , دیجیتال شدن صنعت پیشرو با نگاه چهارم؛ چگونگی شکل گیری انقلاب صنعتی چهارم در صنایع

شکل ۱: مروری بر انقلاب های صنعتی

صنعت ۴.۰ بدین مفهوم است که تلاش های مهم نه تنها در فناوری بلکه در سطح ملی نیز انجام می شود. به عنوان ک مثال خوب از این موضوع می توان به دولت آلمان اشاره نمود. وزارت آموزش و تحقیقات فدرال آلمان در حال حاضر ۱۸۳ سند مختلف مربوط به این موضوع را ارائه داده است. صنعت ۴.۰ به عنوان بخشی از «برنامه عملیاتی راهبردی فناوری های پیشرفته ۲۰۲۰» دولت آلمان در نظر گرفته شده است. انتظار می رود تا سال ۲۰۲۰ رشد سالانه I4.0 در آلمان تقریباً به ۱.۷٪ در سال به ویژه در زمینه شیمی، تولید،ICT و کشاورزی برسد. سایر کشورهای صنعتی توسعه یافته از قبیل ایالات متحده آمریکا نیز روند مناسبی را در این حوزه اتخاذ نموده اند به طوری که I4.0 در سند «اینترنت صنعتی» آنها درج شده است که نشانگر اهمیت این موضوع در آمریکا می باشد. در چین نیز اهمیت I4.0 در سند «اینترنت +» و در سند «ساخته شده در چین ۲۰۲۵» بیان شده است. دولت چین اعلام کرده است که این کشور در حال پیاده سازی راهبرد I4.0 است. شایان ذکر است که دولت چک نیز از روند صنعت I4.0 در سند «راهبرد صنعت ۴.۰» که در سپتامبر ۲۰۱۵ منتشر شده است حمایت نموده است. این سند که به وسیله وزارتخانه صنعت و تجارت تهیه و تضمین شده است نه تنها به تغییر در روند فناوری، بلکه به تغییرات در بازار کار نیز پرداخته است. [۲] بعضی از کشورها از جمله آلمان، آمریکا، بریتانیا، چین و کره جنوبی در حوزه I4.0 سرآمد هستند که می توان متناسب با شرایط از تجربه آنها استفاده نمود [۵]

انقلاب صنعتی چهارم چیست؟ اصطلاح صنعت ۴.۰ کوتاه شده انقلاب صنعتی چهارم می باشد. اصطلاح های مرتبط با آن شامل: اینترنت صنعتی و کارخانه دیجیتال است که هیچ یک مفهوم صنعت ۴.۰ را به صورت کامل در برنمی گیرند. اگرچه انقلاب سوم بر روی اتوماسیون ماشین ها و فرآیندهای منفرد متمرکز است، صنعت ۴.۰ بر روی دیجیتالی شدن کامل همه دارایی های فیزیکی و یکپارچگی زیست بوم دیجیتالی شرکای زنجیره تأمین تمرکز دارد. تولید، آنالیز و برقراری ارتباط داده ها به صورت یکپارچه، بنای دستاوردهایی است که توسط صنعت ۴.۰ ایجاد می شود که شبکه ای از فناوری های جدید را به منظور ایجاد ارزش بوجود می آورد. [۳] با توجه به مباحث مطرح شده مفهوم انقلاب صنعتی چهارم فراتر از مفاهیم مطرح شده در سایر انقلاب های پیشین است به طوری که دارای تفاوت های زیادی از حیث ارزش خلق شده می باشد.

ویژگی ها و تفاوت انقلاب صنعتی چهارم با انقلاب های پیشین
برای تشریح وجه تمایز انقلاب صنعتی چهارم با سایر انقلاب ها لازم است شکل زیر مورد توجه قرار گیرد:

, انقلاب صنعتی چهارم , یکپارچگی , داده , دیجیتال شدن صنعت پیشرو با نگاه چهارم؛ چگونگی شکل گیری انقلاب صنعتی چهارم در صنایع

شکل ۲: وجه تمایز انقلاب صنعتی چهارم با انقلاب پیشین

همانطور که در شکل مشاهده می شود فرآیندها و نوع ارتباط در انقلاب صنعتی چهارم به دلیل یکپارچگی و اشتراک گذاری داده ها متفاوت بوده که این موضوع منجر به نتایجی می شود که در ادامه تشریح خواهد شد. لازم به ذکر است که در شکل فوق، دستاورد سازمان (محصولات) یکسان است اما نوع فرآیندها و تعاملات تغییر کرده است.

صنعت ۴.۰ توسط مفاهیم زیرشناخته می شود:
دیجیتالی کردن و یکپارچگی زنجیره ارزش افقی و عمودی: همه فرآیندهای عمودی شامل توسعه محصول، تولید، لجستیک و خدمات همگی دیجیتال و یکپارچه می شوند. همه داده های فرآیند تولید به صورت مؤثر و کیفی پردازش شده، همچنین برنامه های عملیاتی در زمان واقعی در دسترس قرار می‌ گیرند و به وسیله واقعیت افزده پشتیبانی شده و در شبکه یکپارچه بهینه می شوند یکپارچگی افقی، فضایی فراتر از عملیات داخلی سازمان تأمین کننده تا مشتریان و همه شرکای زنجیره تأمین را دربر می گیرد.

دیجیتالی کردن ارائه خدمات و محصولات: دیجیتالی کردن محصولات شامل توسعه محصولات موجود می باشد برای مثال: با اضافه کردن حسگرهای هوشمند یا تجهیزات ارتباطی که می توانند از طریق ابزارهای تجزیه و تحلیل باشد و یا همچنین ایجاد محصولاتی که کاملاً دیجیتال می شوند و کاملاً بر روی راه حل های یکپارچه تمرکز می کنند. از طریق یکپارچه سازی روش های جدید جمع آوری داده و آنالیز آن، شرکت ها قادر خواهند بود تا داده ای که بر روی محصول تولید می شود را استفاده کنند و محصولات براساس تغییر خواسته های مشتری نهایی بهینه شوند.

مدل های کسب و کار دیجیتال و دسترسی به مشتری: شرکت های پیشرو پیشنهادات خود را به وسیله راه حل های دیجیتال تحول گرا از قبیل خدمات کاملاً مبتنی بر داده و راه حل های پلتفرم یکپارچه توسعه می دهند. مدل های کسب و کار دیجیتال تحول گرا اغلب بر روی ایجاد درآمدهای ناشی از دیجیتال شدن و بهینه کردن تعامل مشتری و دسترسی آنها تمرکز می کند. [۳]

مزایای پیش بینی شده از شکل گیری انقلاب صنعتی چهارم در صنایع
براساس مطالعه انجام شده توسط گروه مشاوره بوستون، صنعت ۴.۰ می تواند مجموع تولیدات را تا ۳۶ میلیارد دلار و بهره وری کار را تا ۳۰ درصد افزایش دهد و تا سال ۲۰۲۴، ۲۲۰۰۰ شغل جدید را در سنگاپور ایجاد کند. بنابراین صنعت ۴.۰ می تواند فرصتی را برای سنگاپور فراهم نماید به طوری که بتواند در موقعیت یکی از مراکز تولید جهانی قرار گیرد. [۴]

, انقلاب صنعتی چهارم , یکپارچگی , داده , دیجیتال شدن صنعت پیشرو با نگاه چهارم؛ چگونگی شکل گیری انقلاب صنعتی چهارم در صنایعانقلاب صنعتی چهارم , یکپارچگی , داده , دیجیتال شدن

شکل ۳: اثرات شکل گیری انقلالب صنعتی چهارم تا سال ۲۰۲۴ در سنگاپور

این عصر جدید نشان دهنده یک تغییر پارادایم برای تولید در حوزه های مختلف می باشد. در حال حاضر ماشین آلات و دستگاه ها بخشی از شبکه های هوشمند و مستقل هستند که قادر به برقراری ارتباط و تعامل با یکدیگر می باشند. فرآیندها دیگر ثابت نبوده و آنها سازگار، خوداصلاح گر و قادر به پاسخ گویی به خواسته ها در زمان واقعی هستند. با توجه به این که چرخه های عمر محصول و زنجیره های تأمین در سراسر زنجیره ارزش، دیجیتال شده اند، شرکت ها می توانند فراتر از ارائه محصولات و تجهیزات به ارائه خدمات جدید و تحول آفرین و مدل های کسب و کار جدید حرکت کنند و بیش از حد می تواند محیط کارخانه را ارتقا دهند. هنگامی که سامانه های تولیدی به صورت عمودی با فرآیندهای سازمانی یکپارچه می شوند و به صورت افقی در سراسر زنجیره ارزش به صورت شبکه حرکت می کنند، این ادغام به شرکت ها اجازه می دهد تا با کارایی، انعطاف پذیری و سرعت بیشتری به نیازهای مشتریان پاسخ دهند. به طور خلاصه این تغییرات تأثیر به سزایی بر شرکت ها و اقتصادهای سراسر جهان خواهد داشت. در آینده، صنعت ۴.۰ جهانی را ایجاد می کند که در آن فرآیندها به طور فزآینده دیجیتال و یکپارچه می شوند؛ جایی که دستگاه ها، ماشین آلات و سامانه ها می توانند به طور مستقل فرآیندها را بهینه سازی کنند و عملیات را مدیریت کنند؛ و جایی که انسانها و ماشین آلات با یکدیگر همکاری می کنند تا منجر به امکانات هوشمندانه ای شوند که کارآمد، انعطاف پذیر و سازگار باشند. [۴]

تغییرات مبتنی بر صنعت ۴.۰

• درآمد سالانه ناشی از دیجیتال کردن به طور متوسط ۲.۹ درصد افزایش می یابد به طوری که در طی ۵ سال ۵۰ درصد افزایش می باید؛
• نرخ کاهش هزینه به صورت متوسط در هر سال ۳.۶ درصد است. هزینه های سالانه در طی ۵ سال آینده ۴۲۱ میلیارد دلار کاهش می یابد؛
• نوآوری محصول و خدمات انقلابی و افزایشی: شرکت ها به منظور ایجاد درآمدهای اضافی، علاوه بر ویژگی های موجودشان، محصولات صنعتی جدیدی با ویژگی دیجیتالی معرفی می کنند؛

• تعهد زیاد به سرمایه گذاری: به منظور سرمایه گذاری در این حوزه تقریباً ۹۰۷ میلیارد دلار برنامه ریزی می کنند، بیشتر سرمایه گذاری ها در حوزه ی فناوری های دیجیتال در زمینه حسگرها، ابزارهای ارتباطی و بر روی اپلیکیشن ها و برنامه هایی مانند MES است. علاوه بر این در زمینه آموزش کارکنان و تغییرات سازمانی نیز سرمایه گذاری می کنند. ۵۵ درصد از سرمایه گذاران انتظار بازگشت سرمایه خود در بازه زمانی ۲ ساله دارند؛
• تمرکز روی کارکنان و تغییرات دیجیتال: بزرگ ترین چالش رهبران صنعتی، فناوری نبوده، بلکه بزرگ ترین چالش رهبران صنعتی، کارکنان آنها می باشد. موفقیت سازمان بستگی به IQ دیجیتال سازمان دارد و مدیریت تغییر در این موارد ضروری است؛
• اعتماد به دیجیتال مهم است. زیست بوم دیجیتال زمانی کارآمد می شود که همه طرف های درگیر، به امنیت داده های خود و ارتباطات و همچنین مالکیت معنوی خود اعتماد داشته باشند که این امر نیازمند سرمایه گذاری قابل توجه و دستور العمل های روشن برای یکپارچگی داده و امنیت است. [۳] • علاوه بر این، طبق آمار گزارش شده انتظار می رود تا سال ۲۰۲۰، درآمد صنایع به صورت زیر افزایش یابد:

الکترونیک: ۶۲ میلیارد دلار؛
تولید صنعتی: ۵۲ میلیارد دلار؛
خودرو: ۲۸ میلیارد دلار؛

مزایای برخی از فناوری های انقلاب صنعتی چهارم در زیر بیان می شود:
اینترنت اشیاء:
– افزایش اثربخشی استفاده از منابع؛
– رشد بهره وری؛
– کاهش هزینه ی ارائه خدمات؛
– افزایش شفافیت در زمینه استفاده از منابع و وضعیت آن؛
– امنیت؛
– و … .
 داده های عظیم:
– بهبود و سرعت تصمیم گیری؛
– افزایش تعداد تصمیمات گرفته شده در زمان واقعی؛
– داده های در دسترس برای نوآوری ها؛
– و … .
 هوش مصنوعی:
– تصمیمات منطقی مبتنی بر داده ها؛
– سازمان دهی مجدد ساختارهای بوروکراتیک منسوخ؛
– مشاغل جدید و نوآورانه؛
– استقلال از منابع انرژی؛
– کاهش هزینه ها؛
– افزایش اثربخشی؛
– و … .
 چاپ سه بعدی و تولید سه بعدی
– توسعه سریع محصولات؛
– کاهش چرخه ی «توسعه- تولید»؛
– سادگی تولید قطعات پیچیده (که برای تولید غیرممکن بود و یا نیاز به تلاش زیاد داشت)؛
– و … .
 رباتیک و خدمات:
– سامانه تأمین و لجستیک، حذف واسطه ها؛
– وقت آزاد بیشتر؛
– دسترسی بیشتر به مواد؛
– جایگزینی کارگران خارجی با روبات ها؛
– و … .
با توجه به مطالب مذکور می توان برخی از مزایای شکل گیری انقلاب صنعتی چهارم در صنایع را به صورت زیر بیان نمود:
برنامه ریزی در زنجیره ارزش به صورت مبتنی بر IT و یکپارچه، برنامه ریزی خودکار به صورت بی درنگ، خودمختاری فرآیندها، یادگیری خود به خودی قطعات، خود بهینه سازی فرآیندها، سرعت واکنش بی درنگ به تقاضا، انعطاف پذیری زنجیره تأمین، میدان دید وسیع زنجیره تأمین، کاهش زمان بین شروع و اتمام فرآیند، ایجاد خدمات مبتنی بر داده، افزایش سهم درآمد، شخصی سازی محصول، دینامیک بودن قیمت، ردیابی بی درنگ محصول و … .

نتایج بررسی صنایع مختلف در کشورها جهت حرکت به سوی انقلاب صنعتی چهارم
در حال حاضر صنعت ۴.۰ در حال تحول در جهان می باشد. طبق نظرسنجی های انجام شده توسط PwC در سال ۲۰۱۶، تقریباً سه چهارم پاسخ دهندگان، سطح بالای دیجیتالی سازی را در شرکت های خود در پنج سال آینده پیش بینی کرده اند. با این حال، با توجه به نتایج به دست آمده از مصاحبات، نبود چشم انداز روشن، راهبرد و یک نقشه راه بسامان بزرگ ترین چالش ها و موانع پذیرش صنعت ۴.۰ در شرکت ها می باشد (۴)
 نظرسنجی pwc در حوزه صنعت ۴.۰ در سال ۲۰۱۶ از ۲۰۰۰ شرکت کننده از ۹ بخش اصلی صنعتی انجام شده است. این مطالعه منافع ناشی از دیجیتالی شدن شرکت در دو سطح زنجیره ارزش افقی، عمودی و همچنین ایجاد سبد محصولات و خدمات دیجیتالی شرکت را مورد بررسی قرار میدهد. (۳)

انقلاب صنعتی چهارم , یکپارچگی , داده , دیجیتال شدن

انقلاب صنعتی چهارم , یکپارچگی , داده , دیجیتال شدن

شکل ۴ : صنایع بررسی شده در نظرسنجی

پیشروهای صنعتی، عملکردهای اصلی خود را در طول زنجیره افقی و عمودی دیجیتالی می کنند و همچنین سبد محصولات خود را با عملکردهای دیجیتالی توسعه می دهد و خدمات مبتنی بر داده و نوآورانه خود را معرفی می کنند. بیش از ۲۰۰۰ شرکتی که مورد بررسی قرار گرفته اند، ۳۳ درصد آنها خود را به این سمت رشد داده اند که به ۷۰ درصد تا سال ۲۰۲۰ خواهد رسید. [۳] این تحولات به صورت اساسی شرکت های مختلف و پویایی بازار را در طیف وسیعی از صنایع تغییر خواهد داد و این موضوع در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد توجه است. .
همچنین نتایج ناشی از نظرسنجی دیگری که توسط WMG انجام شده، بصورت زیر می باشد: [۶] در این نظرسنجی، ۵۲ پاسخ از ۲۲ کشور و از صنایع مختلف ثبت گردید، که پاسخ دهندگان آن بیشتر از اعضای هیأت مدیره یا مدیران ارشد و پست های مختلف مدیریتی بوده اند (از قبیل مدیر فناوری اطلاعات، مدیر فروش، مدیر منابع انسانی و …)
نتایج نظرسنجی نشان دهنده آن است که شرکت ها در بعد سازمان و راهبرد در پایین ترین سطح ممکن قرار دارند و جهت پیش روی به انقلاب صنعتی چهارم نیاز است که نگاه رهبران تغییر کرده و راهبردهای مربوط به انقلاب صنعتی چهارم در صورت نبود، تدوین و در صورت وجود آن مورد حمایت قرار گرفته و منابع مالی و معنوی آن مورد توجه قرار گیرد.
با بررسی مطالب بالا می توان به این نتیجه رسید که شکل گیری انقلاب صنعتی چهارم در صنایع مختلف اثرات مختص خود را به همراه خواهد داشت اما اثرات و نتایج کلی این انقلاب در تمامی صنایع مشترک می باشد.
صنایع مختلف با توجه به خدمات و محصولات منحصربه فرد خود چگونه می توانند به این انقلاب دست یافته و از نتایج آن بهره مند شوند؟ سؤالی است که در شماره های بعدی این مجله به آن پاسخ داده خواهد شد.

این مقاله توسط اعضای مجموعه رانو به نگارش در آمده و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در مجله صنعت هوشمند به چاپ رسیده است.

سایر مقالات

صنعت ۴.۰ شخصی سازی
تحول دیجیتال در صنعت غذا
آینده صنعت 4.0