۱ / 37

محصولات و خدمات
1. ویژگی دیجیتالی محصولات: در این قسمت در مورد وضعیت ویژگی های دیجیتالی محصولات شرکت و علاوه بر آن ارزش لایسنس مالکیت فکری آن، تعیین کنید که در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. محصولات فقط ارزش فیزیکی خود را ارائه می دهند
 2. محصولات فقط ارزش را بواسطه لایسنس مالکیت فکری (معنوی) ارائه می دهند
 3. محصولات برخی از ویژگی های دیجیتال و ارزش را بواسطه لایسنس مالکیت فکری نشان می دهند.
 4. محصولات ویژگی های دیجیتالی بالا و ارزش را بواسطه لایسنس مالکیت فکری نشان می دهند.

محصولات و خدمات
2. سفارشی سازی محصول: در این قسمت در مورد امکان تولید سفارشی محصول، تعیین کنید که در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. امکان تولید محصولات بصورت سفارشی و تولید انبوه استاندارد وجود ندارد.
 2. اکثر محصولات در اندازه دسته ای بزرگ و با تمایز محدود و دیرهنگام تولید می‌شوند.
 3. محصولات می توانند تا حد زیادی سفارشی شوند اما هنوز پایه استانداردی دارد.
 4. تمایز دیرهنگام برای اکثر محصولات متناسب با تقاضا، در دسترس است.

محصولات و خدمات
3. خدمات مبتنی بر داده ها: در این قسمت در مورد خدمات ارائه شده مبتنی بر داده های مشتریان، تعیین کنید در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. خدمات ارائه شده مبتنی بر داده های بدست آمده از مشتریان نمی باشد.
 2. خدمات ارائه شده میتنی بر مقدار کمی از داده های بدست امده از مشتربان می باشد.
 3. خدمات ارائه شده مبتنی بر مقدار متوسطی از داده های بدست آمده از مشتریان می باشد.
 4. خدمات ارائه شده به طور کامل مبتنی بر داده های بدست آمده از مشتریان می باشد.

محصولات و خدمات
4. سطح استفاده از داده های محصول: در این قسمت در مورد سطح استفاده از داده های محصول، تعین کنید در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. داده های محصول مورد استفاده قرار نمی گیرند.
 2. ۰تا۲۰ درصدداده های دریافت شده از محصولات مورد استفاده قرار می گیرند.
 3. ۲۰ تا ۵۰ درصدداده های دریافت شده از محصولات مورد استفاده قرار می گیرند.
 4. بیش از ۵۰ درصدداده های دریافت شده از محصولات مورد استفاده قرار می گیرند.

محصولات و خدمات
5. سهم درآمد:در این قسمت در مورد میزان سهم درآمد از خدمات مبتنی بر داده، تعیین کنید در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. خدمات مبتنی بر داده هابیشتر از 2.5 درصدسهم درآمد را تشکیل می دهند.
 2. خدمات مبتنی بر داده ها5 2.5درصد سهم در آمد را تشکیل می دهند.
 3. خدمات مبتنی بر داده ها10 5درصد سهم درآمد را تشکیل می دهند.
 4. خدمات مبتنی بر داده ها بیشتر از 10 درصدسهم درآمد را تشکیل می دهند.

مدل کسب و کار
6. مدل کسب و کار "به عنوان یک سرویس": در این قسمت در مورد سطح سازمان در به کارگیری خدمت محور بودن مدل کسب و کار، تعیین کنید در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. بدون آگاهی نسبت به این مفهوم
 2. درک این مفهوم و برخی از برنامه های اولیه برای توسعه ایجاد شده است.
 3. برنامه های آگاهی و اجرایی در سطح بالا در حال توسعه هستند.
 4. 'به عنوان یک سرویس' اجرا شده است و به مشتری ارائه می شود.

مدل کسب و کار
7. تصمیمات بر اساس داده ها: در این قسمت در مورد سطح تجزیه و تحلیل داده های کسب و کار و تصمیم گیری بر اساس آن، تعیین کنید در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. عمدتاً داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی گیرند.
 2. برخی از داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و ویژگی های آنها در گزارش های کلیدی کسب و کار برای بررسی عملکرد ها مورد توجه قرار می گیرد.
 3. اکثر داده هامورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج آن در هنگام تصویب تصمیمات مورد توجه قرار می گیرد.
 4. تمام داده های مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تصمیم گیری بر مبنای آنها انجام می گیرد.

مدل کسب و کار
8. ردیابی در زمان واقعی: در این قسمت در مورد سطح ردیابی محصول در زمان واقعی، تعیین کنید در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. تعداد محدودی از محصولات ردیابی می شوند.
 2. محصول را می توان از تولید تا انتقال ردیابی کرد.
 3. محصول را می توان از تولید تا رسیدن به مرکز توزیع مشتریان ردیابی کرد.
 4. محصول را می توان در کل چرخه عمر ردیابی کرد.

مدل کسب و کار
9. برنامه ریزی خودکار و زمان واقعی: در این قسمت در مورد سطح برنامه ریزی خودکار در زمان واقعی تجهیزات، تعیین کنید در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. تجهیزات با برنامه به صورت دستی نگهداری می شود.
 2. برخی ماشین ها به اپراتورهای عملکردی هشدار می دهند که آنها را قادر می سازند به صورت دستی یک برنامه تعمیر و نگهداری را برنامه ریزی کنند.
 3. برخی از ماشین ها خود تشخیص می دهند و به طور خودکار اطلاعات را به سیستم برنامه ریزی تعمیر نگهداری واگذار می کنند.
 4. ماشین ها به طور معمول خودش تشخیص می دهد و برنامه تعمیر و نگهداری براساس ورودی داده های زمان واقعی دستگاه را تنظیم میکند.

مدل کسب و کار
10. کانال های بازاریابی یکپارچه: در این قسمت در مورد یکپارچگی کانال های بازاریابی، تعیین کنید در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. کانال های بازاریابی آنلاین از کانال های آفلاین جدا شده است
 2. یکپارچگی در داخل کانال های آنلاین و آفلاین در عین جدا بودن این دو
 3. کانال ها یکپارچه و رویکرد مشتری محوری
 4. یکپارچه سازی مدیریت تجربه مشتری در تمام کانال ها

مدل کسب و کار
11. پشتیبانی فناوری اطلاعات از کسب و کار: در این قسمت در مورد سطح بهره گیری از IT در فرآیندهای کسب و کار، تعیین کنید در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. فرآیند اصلی کسب و کار توسط سیستم های فناوری اطلاعات پشتیبانی می شود.
 2. برخی از مناطق کسب و کار توسط سیستم های فناوری اطلاعات و یکپارچه پشتیبانی می شوند.
 3. پشتیبانی کامل فناوری اطلاعات از فرآیندها اما کاملا یکپارچه نیست.
 4. سیستم های فناوری اطلاعات از تمامی پروسه های شرکت پشتیبانی می کنند و یکپارچه می شوند.

تولید و بهره برداری
12. اتوماسیون :در این قسمت در مورد امکانات اتوماسیون تجهیزات شرکت، تعیین کنید در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. تعداد ماشین آلات های کمی به وسیله اتوماسیون قابل کنترل هستند.
 2. تعدادی از ماشین آلات ها و زیر ساخت هامی توانند به وسیله اتوماسیون کنترل شوند.
 3. بیشتر ماشین آلات و زیر ساخت ها می توانند به وسیله اتوماسیون کنترل شوند.
 4. تمام ماشین آلات و زیر ساخت ها می توانند بصورت کامل توسط اتوماسیون کنترل شوند.

تولید و بهره برداری
13. یکپارچگی ماشین آلات و سیستم های بهره برداری (M2M): در این قسمت در مورد یکپارچگی و ارتباط بین ماشین آلات و سیستم های بهره برداری ، تعیین کنید در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. ماشین ها و سیستم ها با یکدیگر در ارتباط نیستند.
 2. ماشین ها و سیستم ها به صورت محدود با یکدیگرارتباط دارند.
 3. ماشین ها و سیستم ها به صورت جزیی یکپارچه شده و با یکدیگر در ارتباط هستند.
 4. ماشین ها و سیستم ها به صورت کامل یکپارچه شده اند و با یکدیگر در ارتباط هستند.

تولید و بهره برداری
14. آمادگی تجهیزات برای نسل چهارم صنعت: در این قسمت در مورد سطح آمادگی تجهیزات برای نسل چهارم صنعت، تعیین کنید در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. تجهیزات نیازمند تعمیرات و تغییرات اساسی برای مواجهه با نسل چهارم صنعت هستند.
 2. برخی از ماشین ها و سیستم ها قابلیت ارتقا دارند.
 3. در حال حاضر برخی از ماشین ها، ویژگی های نسل چهارم صنعت را دارندو امکان ارتقا نیز در صورت نیاز وجود دارد.
 4. ماشین ها و سیستم ها تمام ملزومات نسل چهارم صنعت را دارند.

تولید و بهره برداری
15. یادگیری خود به خودی قطعات کار و اجزا: در این قسمت در مورد امکان یادگیری قطعات کار و اجزا، تعیین کنید در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
توضیح: یادگیری خود به خودی قطعات کار و اجزا عبارت است از این نکته که تجهیزات از طریق ارتباطات و اشتراک اطلاعات و تحلیل داده ها، قابلیت فکر کردن را دارند و می توانند نسبت به شرایط تصمیم گیری کنند.
 1. یادگیری خود به خودی قطعات کار و اجزا وجود ندارد.
 2. یادگیری خود به خودی قطعات کار و اجزا وجود ندارد، ولی به صورت پایلوت (آزمایشی) در حال انجام است.
 3. یادگیری خود به خودی قطعات کار و اجزا در قسمت های مشخصی وجود دارد.
 4. یادگیری خود به خودی قطعات کار و اجزا به صورت وسیع وجود دارد.

تولید و بهره برداری
16. خود بهینه سازی فرآیندها: در این قسمت در مورد خود بهینگی فرآیندها، تعیین کنید در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
توضیح:خود بهینه سازی فرآیندها عبارت است از این نکته که فرآیندها از طریق ارتباطات و به اشتراک گذاری اطلاعات و تحلیل داده ها، قابلیت فکر را دارند و نسبت به شرایط بهینه ترین راه را انتخاب می کنند.
 1. خود بهینه سازی فرآیند ها وجود ندارد.
 2. خود بهینه سازی فرآیند ها وجود ندارد، ولی در برخی قسمت ها به صورت پایلوت انجام می شود.
 3. خود بهینه سازی فرآیند ها در قسمت های مشخصی انجام می شود.
 4. خود بهینه سازی فرآیند ها به صورت  وسیع در حال انجام است.

تولید و بهره برداری
17. مدل سازی دیجیتال: در این قسمت در مورد سطح مدل سازی دیجیتالی فرآیندها، تعیین کنید در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. مدل سازی دیجیتال وجود ندارد.
 2. بعضی از فرآیند ها از مدل سازی دیجیتال استفاده می کنند.
 3. بیشتر فرآیند ها از مدل سازی دیجیتال استفاده می کنند.
 4. برای تمام فرآیندهای مربوطه، مدل سازی بصورت کاملا دیجیتالی استفاده می شود.

تولید و بهره برداری
18. عملیات دریافت داده: در این قسمت در مورد سطح دریافت داده ها، تعیین کنید در چه مرحله ای هستید؟ ***داده های این قسمت، مربوط به داده های عملیات می باشد.

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. در صورت لزوم داده ها به صورت دستی جمع آوری می شوند.
 2. داده های مورد نیاز در مناطق خاصی به صورت دیجیتالی جمع آوری می شوند.
 3. جمع آوری کامل داده دیجیتال در مناطق مختلفی
 4. جمع آوری جامع اتومات داده دیجیتال در سراسر فرآیند

تولید و بهره برداری
19. عملیات استفاده از داده در این قسمت در مورد نوع استفاده از داده ها، تعیین کنید در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. داده ها فقط برای اهداف کیفیتی و نظارتی مورد استفاده قرار می گیرند.
 2. بعضی از داده ها برای کنترل فرآیندها مورد استفاده قرار می گیرند.
 3. بعضی از داده ها برای کنترل و بهینه سازی فرایندها استفاده می شود، برای مثال تعمیرات قابل پیش بینی.
 4. تمام داده ها نه تنها برای بهینه سازی فرایندها بلکه برای تصمیم گیری نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

تولید و بهره برداری
20. استفاده از راه حل ابری: در این قسمت در مورد سطح استفاده از راه حل ابری، تعیین کنید در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
منظور از راه حل ابری، ذخیره سازی و تجزیه تحلیل داده در زمان واقعی است نه صرفاً ذخیره سازی داده از راه دور.
 1. راه حل ابری استفاده نمی شود.
 2. راه حل ابری برای ذخیره سازی و تجزیه و تحلیل داده ها طراحی شده است.
 3. راه حل ابری به صورت پایلوت در برخی از بخش ها در حال اجراست.
 4. راه حل ابری به صورت  متعددی در سراسر کسب و کار وجود دارد.

تولید و بهره برداری
21. امنیت داده ها و فناوری اطلاعات: در این قسمت در مورد سطح و اهمیت امنیت داده ها و فناوری اطلاعات، تعیین کنید در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. راه حل هایی جهت امنیت فناوری اطلاعات برنامه ریزی شده است.
 2. راه حل هایی جهت امنیت داده ها و فناوری اطلاعات تا حدی اجرا شده است.
 3. راه حل های جامعی جهت امنیت داده ها و فناوری اطلاعات اجرا شده است.
 4. راه حل هایی جهت امنیت داده ها و فناوری اطلاعات برای تمام مناطق مربوطه اجرا شده و دائما بررسی می شوند.

استراتژی و سازمان
22. درجه پیاده سازی: در این قسمت در مورد سطح پیاده سازی استراتژی های مبتنی بر انقلاب صنعتی چهارم، تعیین کنید در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. نسل چهارم صنعت در سطح سازمان شناخته شده است، اما در استراتژی ها لحاظ نشده است.
 2. نسل چهارم صنعت در استراتژی ها در نظر گرفته شده است.
 3. موضوعات نسل چهارم صنعت در استراتژی ها لحاظ شده و به صورت گسترده این موضوع در سازمان درک شده است.
 4. استراتژی های نسل چهارم صنعت در تمام بخش های کسب و کار اجرا شده اند.

استراتژی و سازمان
23. سنجش: در این قسمت در مورد تعیین و اجرای شاخص های عملکردی جهت سنجش نسل چهارم صنعت، تعیین کنید در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. شاخص های عملکردی جهت سنجش نسل چهارم صنعت وجود ندارد.
 2. مجموعه ای از شاخص های عملکردی برای سنجش نسل چهارم صنعت توسط راهبران طراحی شده است.
 3. شاخص های نسل چهارم صنعت به صورت گسترده درک شده و در گزارشات درج می شود.
 4. شاخص های عملکردی بر اهداف نسل چهارم صنعت متمرکز شده اند.

استراتژی و سازمان
24. سرمایه گذاری: در این قسمت در مورد سطح سرمایه گذاری در حوزه صنعت 4.0 در شرکت، تعیین کنید در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. سرمایه گذاری در حوزه نسل چهارم صنعت در یک ناحیه ازکسب وکار انجام شده است.
 2. سرمایه گذاری در حوزه نسل چهارم صنعت در قسمت های پیشرفته کسب وکار انجام شده است.
 3. سرمایه گذاری در حوزه نسل چهارم صنعت در چندین ناحیه  از کسب وکار انجام شده است.
 4. سرمایه گذاری در حوزه نسل چهارم صنعت در تمام بخش های کسب وکار انجام شده است.

استراتژی و سازمان
25. توانایی افراد: در این قسمت در مورد سطح مهارت کارکنان همسو با مهارت های لازم در انقلاب صنعتی چهارم، تعیین کنید در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. کارکنان تجربه کمی با فناوری های دیجیتالی دارند.
 2. بخش های تکنولوژی محور ، دارای کارکنانی با مهارت های دیجیتالی هستند.
 3. کارکنانی با مهارت های دیجیتالی و تجزیه و تحلیل داده در اکثر مناطق کسب و کار وجود دارند.
 4. کارکنانی با مهارت های دیجیتالی و  تجزیه و تحلیل داده در تمام بخش های کسب و کار وجود دارند.

استراتژی و سازمان
26. همکاری: در این قسمت در مورد سطح همکاری دپارتمان ها و واحدها، تعیین کنید در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. عملکرد افراد به صورت مجزا از یکدیگر می باشد.
 2. تعامل محدودی بین ادارات وجود دارد.
 3. دپارتمان هایی جهت همکاری متقابل وجود دارد.
 4. دپارتمان ها جهت ارتقا و پیشرفت شرکت، به طور کامل با یکدیگر همکاری می کنند.

استراتژی و سازمان
27. رهبری: در این قسمت در مورد سطح پشتیبانی و حمایت رهبران شرکت از صنعت 4.0، تعیین کنید در چه مرحله ای هستعید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. تیم رهبری، ارزش سرمایه گذاری نسل چهارم صنعت را به رسمیت نمی شناسد.
 2. تیم رهبری، ارزش سرمایه گذاری نسل چهارم صنعت را به صورت بالقوه سودمند می دانند.
 3. تیم رهبری، سودمندی سرمایه گذاری نسل چهارم صنعت را بررسی می کنند و در حال برنامه ریزی برای سرمایه گذاری هستند.
 4. پشتیبانی گسترده ای از نسل چهارم صنعت از سمت رهبران و سراسر کسب و کار وجود دارد.

استراتژی و سازمان
28. تامین مالی: در این قسمت در مورد سطح تحلیل هزینه/سود تامین مالی صنعت 4.0، تعیین کنید در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. برای نسل چهارم صنعت هیچ تامین مالی وجود ندارد.
 2. هیچ  بررسی جاری در مورد هزینه /سود برای تامین مالی نسل چهارم صنعت وجود ندارد.
 3. تحلیل سالانه هزینه / سود برای تامین مالی نسل چهارم صنعت وجود دارد.
 4. تجزیه و تحلیل سه ماهه هزینه /سود و تحلیل سرمایه گذاری نسل چهارم صنعت وجود دارد.

زنجیره تامین
29. کنترل موجودی با استفاده از مدیریت داده ها در زمان واقعی: در این قسمت در مورد رصد موجودی، تعیین کنید در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. سطح موجودی مشخص نیست
 2. پایگاه داده کامپیوتر استفاده می شود که به صورت دستی با سطوح موجودی به روز می شود.
 3. پایگاه داده کامپیوتر با استفاده از دستگاه های هوشمند به روز رسانی سطوح موجودی را انجام می دهند.
 4. پایگاه داده زمان واقعی،توسط دستگاه های هوشمند به روز می شود.

زنجیره تامین
30. یکپارچگی زنجیره تامین: در این قسمت در مورد سطح یکپارچگی زنجیره تامین (با مشتری و تامین کننده)، تعیین کنید در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. ارتباط موقت با مصرف کننده و تامین کننده وجود دارد (مراجعه مشتری)
 2. ارتباطات پایه و به اشتراک گذاری داده در صورت نیاز با تامین کنندگان و مشتریان وجود دارد.
 3. انتقال داده بین تامین کنندگان / مشتریان استراتژیک کلیدی وجود دارد (به عنوان مثال میزان موجودی مشتریان)
 4. سیستم های کاملا یکپارچه با تامین کنندگان / مشتریان برای فرآیندها وجود دارد. (به عنوان مثال برنامه ریزی یکپارچه در زمان واقعی)

زنجیره تامین
31. میدان دید زنجیره تامین: در این قسمت در مورد قابلیت مشاهده در مورد مکان، ظرفیت، موجودی و عملیات در سراسر زنجیره تامین، تعیین کنید در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. یکپارچگی بین تامین کنندگان و مشتریان وجود ندارد.
 2. مکان، ظرفیت، موجودی و عملیات بین برخی ازمشتریان و تامین کنندگان قابل مشاهده است.
 3. مکان، ظرفیت، موجودی و عملیات بین تمام مشتریان و تامین کنندگان قابل مشاهده است.
 4. مکان، ظرفیت، موجودی و عملیات در زمان واقعی در سراسر زنجیره تامین قابل مشاهده است و برای نظارت و بهینه سازی استفاده می شود.

زنجیره تامین
32. انعطاف پذیری زنجیره تامین: در این قسمت در مورد سطح انعطاف پذیری (پاسخ دهی به تغییرات بازار و نیازهای مشتریان) زنجیره تامین، تعیین کنید در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. پاسخ دهی کند به تغییرات بازار
 2. واکنش متوسط  به تغییرات بازار و تغییر کلی مشتریان
 3. پاسخ مداوم به تغییرات بازار و نیازهای فردی افراد
 4. واکنش سریع به تغییرات بازار و نیازهای فردی افراد

زنجیره تامین
33. زمان فرایند بین صدور سفارش و تحویل سفارش : در این قسمت در مورد زمان فرآیند کالا (فاصله زمانی بین صدور سفارش و تحویل سفارش)، تعیین کنید در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. زمان فرآیند طولانی کالا منجر به سطح بالای موجودی می شود.
 2. امکان کاهش زمان فرآیند برای برخی از کالا وجود دارد.
 3. تلاش هایی جهت کاهش زمان فرآیند برای برخی از کالاهای کلیدی انجام شده است.
 4. سیاست های انبارداری متفاوت و کاهش زمان فرایند باعث کارایی می شود.

ملاحظات قانونی
34. مدل های قرار دادی: در این قسمت در مورد وضعیت مدل های قراردادی، تعیین کنید در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. فرآیندهای قرارداد خطی و بدون تغییر هستند.
 2. برخی از تغییرات در فرآیند قرارداد برای اعمال تغییرات، عملیاتی است.
 3. برخی از پروژه های خاص از مدل های جدید قرارداد استفاده می کنند، اما در سراسر هیئت مدیره استاندارد نیست.
 4. تمام قراردادها، رفتار و انگیزه طرفین برای دستیابی به بهترین نتیجه است.

ملاحظات قانونی
35. خطرات (ریسک): در این قسمت در مورد وضعیت بررسی خطرات و ریسک های حاصله، تعیین کنید در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. خطرات جدید شناسایی و ارزیابی نشده است.
 2. خطرات جدید شناسایی ویا ارزیابی شده اند،اما هیچ برنامه ریزی جهت کاهش آن وجود ندارد.
 3. خطرات جدید شناسایی شده و مورد ارزیابی قرار گرفته و محدودیت های کمی در نظر گرفته شده است.
 4. کارگروه ریسک، تغییر ریسک را ارزیابی کرده است و روش هایی جهت کاهش آن دارد.

ملاحظات قانونی
36. حفاظت داده ها : در این قسمت در مورد استراتژی ها و قوانین حفاظت از داده، تعیین کنید در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. هیچ خط مشی یا روشی جهت حفاظت از داده ها وجود ندارد
 2. سیاست های داخلی دارند، اما در برخورد با تامین کنندگان / مشتریان، تضمینی را برآورده نمی کنند.
 3. درک درست از سیاستها و رویه های قوی وجود دارد ، اما مقررات جهت حفاظت کلی از  داده ها به روز نشده است.
 4. نظارت بر مقررات عمومی حفاظت از داده ها با توجه به نسل چهارم صنعت انجام شده است.

ملاحظات قانونی
37. مالکیت معنوی: در این قسمت، در مورد وضعیت مالکیت معنوی محصولات و خدمات، تعیین کنید در چه مرحله ای هستید؟

وضعیت فعلی
وضعیت هدف
 1. مالکیت معنوی در محصولات و خدمات جدید شناسایی یا محافظت نشده است.
 2. آگاهی از مالکیت معنوی در محصولات و خدمات جدید وجود دارد، اما هیچ حمایت قانونی جهت شناسایی یا اعمال آن انجام نشده است.
 3. مالکیت معنوی در محصولات و خدمات شناسایی شده و به طور جزئی ارزیابی شده است که آیا ثبت نام / حقوق قراردادی مورد نیاز است یا خیر و در صورت لزوم اقدامات مناسب انجام می شود.
 4. مالکیت معنوی در محصولات و خدمات شناسایی و ارزیابی ها به صورت کامل انجام شده است که  آیا ثبت نام / حقوق قراردادی مورد نیاز است  یا خیر و در صورت لزوم اقدامات مناسب انجام می شود.