برگزاری دوره های آماده سازی بنگاه های صنعتی و مشاورین شهرکهای صنعتی برای ورود به صنعت۴.۰ با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان  برگزار گردید.
این دوره ها در ۴ عنوان متفاوت با اهداف ذیل برگزار گردید:
آشنایی مشاورین و پرورش متخصصین در حوزه صنعت۴.۰
آشنایی مدیران ارشد واحدهای صنعتی با مفاهیم صنعت۴.۰ و مزایای آن در کسب و کار
آشنایی با مدل های ارزیابی صنعت۴.۰
آشنایی واحدهای صنعتی حوزه غذا و نوشیدنی با مفهوم صنعت۴.۰ و مزایای آن
در این دوره جمع کثیری از واحدهای صنعتی و مشاورین حضور داشتند. مدرس این دوره سرکار خانم مهندس راضیه اکبری مدیرعامل محترم شرکت راهجویان صنعت پندار نوین نیلا و مشاوره شهرکهای صنعتی بوده است.

طبق نظرسنجی McKinsey & Company در سال ۲۰۱۸ از بیش از ۲۰۰ “شرکت تولیدی” در کشورهای عضو ASEAN (سنگاپور، مالزی، تایلند، اندونزی، ویتنام و فیلیپین)، ۷۵ درصد پاسخ دهندگان تشخیص داده اند که فناوری های صنعت ۴.۰ عملکرد کسب و کار آنها را ارتقا می دهد اما تنها ۱۳ درصد آنها اقدامات عملی و اجرایی جهت پیاده سازی انقلاب صنعتی چهارم انجام داده اند……
دلیل این اختلاف عظیم چیست؟ پاسخ این سوال در این است که از مرحله “آگاهی شرکتها نسبت به انقلاب صنعتی چهارم” تا مرحله “پیاده سازی آن” باید ساختار منطقی و حساب شده ای تعریف شود تا بعد از پیمودن مسیر آگاهی تا پیاده سازی شرکت نسبت به تغییر و حرکت در حوزه انقلاب صنعتی چهارم ، منافع زیادی را کسب و ریسک ورود به این حوزه را حدالامکان پایین آورد. شرکتها باید بدانند که چه ظرفیت ها و نقاط بالقوه و بالفعلی در مجموعه خود نسبت به این حوزه را دارا می باشند، باید بدانند کدام نقاط از کسب و کار آنها نیاز به تغییرات بیشتری را در این حوزه دارد و کدام مناطق کسب و کاری آنها بیش از همه ظرفیت ورود به این حوزه را دارد و طبق آن سرمایه گذاری و هزینه انجام دهند.
اگر نیازمند تغییر هستید و در هر مرحله از آمادگی شرکت تولیدی خود برای ورود به انقلاب صنعتی چهارم قرار دارید به ما بپیوندید ..

کتاب هدف صنعت۴.۰ است شامل بررسی تکنولوژی ها ، مفاهیم و ترند های مطرح در جهان هم اکنون در دسترس شماست.

در این کتاب ابتدا با مفاهیم انقلاب صنعتی چهارم آشنا می شود سپس با مرور تکنولوژی های روز به استقبال آشنایی با مفاهیم پیاده سازی آنها می روید.

تعداد صفحات ۱۲۳ و به زبان انگلیسی می باشد