نوشته‌ها

پیاده‌ سازی راهبرد‌های صنعت ۴.۰ مستلزم تغییرات زیادی در شرکت‌ هاست. طبق تحقیقات به عمل آمده، مدیران ارشد بسیاری از صنایع در مورد برونداد های پروژه‌های صنعت ۴.۰ و هزینه‌ های سرمایه‌ گذاری چندان مطمئن نیستند و برخی از آنها دانش کافی در زمینه مفهوم صنعت ۴.۰ ندارند. از این رو، مدل‌ های بلوغ، دانش گسترده‌ ای در مورد وضعیت فعلی شرکت‌ ها و راهی جهت پیاده‌ سازی راهبرد‌های صنعت ۴.۰ ‌فراهم می‌آورند. استفاده از مدل بلوغ صنعت ۴.۰ یک تکنیک مهم برای شرکت‌ هایی است که قصد دارند فرآیندها، محصولات و سازمان‌ دهی خود را از حیث میزان تطابق با الزامات صنعت ۴.۰ بررسی کنند.