نوشته‌ها

ارزیابی از گام ها مهم و ابتدایی برای قراری گیری در مسیر انقلاب صنعتی چهارم است از میان مدل های ارزیابی که در دنیا مطرح است و مورد بررسی قرارگرفتند این نکته به ذهن متبادر میگردد که کدام مدل کارآمد تر عمل خواهد کرد . ویژگی یک مدل مناسب همه جانبه بودن و برجسته بودن نقاط عطف و بحرانی است که باید به بهترین شکل بتواند مفاهیم انقلاب صنعتی چهارم را از درون یک شرکت استخراج کرده و به شیوه ای قابل فهم ، قابلیت ارایه داشته باشد تا اقدامات بعدی به واسطه آن صورت پذیرد . مدلی که ارایه گردیده تا حدودی قابلیت تطبیق با ویژگی های فوق را دارد .در این مدل در قسمت محصولات و خدمات معتقد است انقلاب صنعتی چهارم محل تنیده شدن محصول و خدمت در یک دیگر است تا حدی که بتواند به عنوان یکی از ابعاد اصلی جای گیرد. همچنین اشاره به هوشمندی در بخش فرآیند و پرهیز از بررسی تکنولوژی های خاصی که ممکن است با توجه به شتاب تغییر تکنولوژی ها رنگ بازد نشان دهنده افق دید این مدل است که قابل توجه است و در این مدل نیز مانند تقریبا سایر مدل های مطرح، سازمان و استراتژی های آن نیز جزو بازیگران اصلی محسوب می گردد تا یاد آور این باشند که انقلاب صنعت چهارم یک تحول تکنولوژیک نیست بلکه تحول همه جانبه در یک مجموعه است .به عنوان خروجی نیز این مدل ارزیابی در چهار سطح تعریف شده میزان بلوغ یک مجموعه را بیان می نماید .