نوشته‌ها

طبق نظرسنجی McKinsey & Company در سال ۲۰۱۸ از بیش از ۲۰۰ “شرکت تولیدی” در کشورهای عضو ASEAN (سنگاپور، مالزی، تایلند، اندونزی، ویتنام و فیلیپین)، ۷۵ درصد پاسخ دهندگان تشخیص داده اند که فناوری های صنعت ۴.۰ عملکرد کسب و کار آنها را ارتقا می دهد اما تنها ۱۳ درصد آنها اقدامات عملی و اجرایی جهت پیاده سازی انقلاب صنعتی چهارم انجام داده اند……
دلیل این اختلاف عظیم چیست؟ پاسخ این سوال در این است که از مرحله “آگاهی شرکتها نسبت به انقلاب صنعتی چهارم” تا مرحله “پیاده سازی آن” باید ساختار منطقی و حساب شده ای تعریف شود تا بعد از پیمودن مسیر آگاهی تا پیاده سازی شرکت نسبت به تغییر و حرکت در حوزه انقلاب صنعتی چهارم ، منافع زیادی را کسب و ریسک ورود به این حوزه را حدالامکان پایین آورد. شرکتها باید بدانند که چه ظرفیت ها و نقاط بالقوه و بالفعلی در مجموعه خود نسبت به این حوزه را دارا می باشند، باید بدانند کدام نقاط از کسب و کار آنها نیاز به تغییرات بیشتری را در این حوزه دارد و کدام مناطق کسب و کاری آنها بیش از همه ظرفیت ورود به این حوزه را دارد و طبق آن سرمایه گذاری و هزینه انجام دهند.
اگر نیازمند تغییر هستید و در هر مرحله از آمادگی شرکت تولیدی خود برای ورود به انقلاب صنعتی چهارم قرار دارید به ما بپیوندید ..