نوشته‌ها

 شرکت هایی که هنوز حتی به نسل های دوم و سوم صنعت نیز ورود نکرده اند چرا نیازمند ارزیابی و ورود به صنعت ۴.۰ هستند.۱-تغییرات محیطی و تکنولوژیکی آنقدر سریع هستند که شاید به شرکت شما فرصت گام های کوتاه ندهند. شما به یک نسخه شفا بخش نیاز دارید … ۲- نسل های مختلف صنعت را طبقات یک ساختمان واحد نبینیم بلکه هر کدام را ساختمان هایی با ارتفاع متفاوت از یک دیگر ببینیم…