۱
۲
۳
۱

گزینه ها و توضیحات مربوط به سوال

۲

وضعیت هدف سازمان خود را در ۵ سال آینده با توجه به گزینه ها انتخاب کنید

۳

وضعیت فعلی سازمان خود را با توجه به گزینه ها انتخاب کنید